Contributo economico per la partecipazione ad attività estive 2022 - Minori UCRAINI età 3-17 anni - Грошовий внесок для участі в літніх таборах для неповнолітніх українських дітей 3-17 років

A chi si rivolge

Destinatari

Sono destinatari della presente misura bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici presenti sul territorio regionale, che abbiano presentato dichiarazione di presenza alle autorità di Pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Бенефіціари

Мета проекту – допомога українським дітям та підліткам віком від 3 до 17 років (що народилися з 01.01.2005 р. та до 31.12.2019 р.) вимушено переміщених з України внаслідок воєнних дій, які подали заяву про присутність до органів громадської безпеки відповідно до чинних положень законодавства.

Cos'è

PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINI/E E RAGAZZE/I UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE L.R. 4/2022 – ANNO 2022 approvato con DGR N. 731 del 09/05/2022

ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ДЛЯ УЧАСТІ В ЛІТНІХ ТАБОРАХ/ЗАХОДАХ Л.Р. 4/2022 - РІК 2022 затверджено Декретом DGR N. 731 від 09/05/2022

Cosa serve

Per compilare la domanda occorrono:

 • i dati anagrafici del richiedente;

 • i dati anagrafici del minore beneficiario;

 • passaporto del richiedente;

 • permesso di soggiorno del minore;

 • permesso di soggiorno del richiedente;

 • altra documentazione che attesti la tutela legale o chi ne ha la custodia temporanea;

 • se pagamento su conto corrente iban con codice bic swift;

 • indicazione del centro estivo prescelto e spesa sostenuta;

 • e mail recapito telefonico.

 

Що необхідно мати

Щоб заповнити заявку, потрібні:

 • Особисті дані заявника;

 • Особисті дані неповнолітнього/ньої бенефіціара;

 • Паспорт заявника;

 • дозвіл/посвідка на проживання неповнолітнього/ньої;

 • дозвіл/посвідка на проживання заявника;

 • інші документи, що підтверджують батьківські повноваження/правовий захист або тимчасову опіку

 • при оплаті на поточний рахунок вказати iban із кодами bic swift;

 • вказати обраний літній заклад;

 • контактний телефон та електронну адресу.

Accedi al servizio

Come si fa

É possibile presentare domanda entro il termine massimo del giorno 01/07/2022 alle ore 12,30

La domanda di contributo deve essere presentata dal titolare della potestà genitoriale/tutela legale o da chi ne ha la custodia temporanea al Comune del Distretto di Rimini (comprendente i Comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio, San Leo, Talamello, Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Casteldelci) in cui il minore è accolto, indipendentemente dalla ubicazione del Centro/attività estive che potrà essere anche in distretti differenti e pertanto sull’intero territorio regionale.

Il richiedente p scaricare il modulo di domanda di contributo dalla pagina web del progetto e consegnarlo al Comune del Distretto (vedi tabella riferimenti dei Comuni) in cui il minore è accolto per la protocollazione del documento, in alternativa, qualora fosse necessaria l’assistenza alla compilazione, può fare riferimento sempre al Comune del Distretto in cui il minore è accolto per prendere appuntamento per l’assistenza alla compilazione della domanda.

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, verrà elaborato e pubblicato nella pagina web del progetto un elenco delle domande ammesse in forma anonima.

Il contributo è determinato come concorso alla copertura parziale o totale del costo di frequenza a centri/attività estive, rientranti nell’art. 14 della Legge Regionale n. 14/2008, fino ad un massimo di € 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo di età compresa tra i 3 e i 17 (nati dall’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) ed in possesso dei requisiti.

Sono ammissibili le spese riferite ad attività svolte nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2022 in uno dei Centri estivi accreditati del Distretto di Rimini, indicati nella tabella “Elenco centri estivi accreditatati Distretto di Rimini”, o in centri estivi accreditati ubicati in distretti differenti purché nel territorio regionale. Non potranno essere ammessi al contributo i minori frequentanti un centro estivo “non accreditato”, oppure in attività estive diverse dal Centro estivo.

La misura concreta del contributo sarà determinata in sede di approvazione dell’elenco finale degli aventi titolo e sarà determinata da due fattori ovvero:

1) dal periodo di frequenza del centro estivo;

2) dal numero di soggetti richiedenti.

Il contributo verrà attribuito nella misura come sopra determinata, al fine di soddisfare tutte le richieste presentate ed ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Distretto di Rimini con la richiamata DGR 731/2022, pari a € 46.058,00

Una volta ricevuta dal gestore la documentazione fiscale emessa a carico della famiglia per la frequenza del minore al centro estivo, il Comune di Rimini, in qualità di Comune capodistretto, procederà al calcolo del contributo. Il contributo verrà successivamente erogato al soggetto richiedente, con le modalità indicate dal medesimo al momento della presentazione della domanda.

Доступ до проекту

Подати заявку можна в максимальний термін до день 01/07/2022 до ч 12:30

Заявка на компенсацію має бути подана носієм батьківських повноважень/правового захисту або особою назначеною тимчасовим опікуном до муніципалітетного округу Ріміні (включаючи муніципалітети Ріміні, Белларія Іджеа Марина, Сантарканджело ді Роман'я, Поджо Торріана, Веруккйо, Сан Лео, Таламелло, Новафельтрія, Майоло, Пеннабіллі , Сант’Аґата Фельтрія, Кастелделчі) в якому перебуває неповнолітній/ня, незалежно від розташування Центру/літніх заходів, які можуть бути в різних районах, а отже, на всій території області.

Заявник може завантажити форму заявки на компенсацію з веб-сторінки проекту та надіслати її до муніципалітету (Довідкова таблиця муніципалітетів району Ріміні) за місцем перебування неповнолітнього/ньої для реєстрації документа, або, якщо потрібна допомога при заповненні заяви завжди можна записатися на прийом безпосередньо до муніципалітетного офісу за місцем перебування неповнолітнього/ньої.

Після закінчення терміну подачі заявок, список прийнятих заяв буде опрацьований та опублікований на веб-сторінці проекту в анонімній формі.

Компенсація визначається як часткове або повне покриття витрат на відвідування літніх центрів / заходів, що підпадають під ст. 14 Регіонального закону № 14/2008, до € 336,00 (євро) для дітей/підлітків віком від 3 до 17 років (народжених з 01.01.2009 до 31.12.2019) та при наявності обставин відповідно до умов проекту.

Покриваються витрати, пов’язані з діяльністю, яка здійснюється в період з 1 червня по 30 вересня 2022 року в одному з акредитованих літніх центрів району Ріміні, зазначених у таблиці «Перелік акредитованих літніх центрів району Ріміні», або в акредитованих літніх центрах розташованих в інших районах на території області. Для неповнолітніх, які відвідують «неакредитований» літній табір або інші літні заходи, відмінні від літнього табору, компенсація не передбачається.

Конкретний розмір компенсації буде визначено після затвердження остаточного списку прийнятних кандидатів і визначатиметься двома факторами, а саме:

1) періодом відвідування літнього центру;

2) кількістю претендентів.

Компенсація буде розподілятися у розмірі, визначеному вище, щоб задовольнити всі подані та прийняті заявки в межах суми, виділеної для району Ріміні згідно Регіонального Декрету 731/2022 а саме 46 058,00 (євро.)

Після отримання документації стосовно відвідування літнього табору яку надала сім’я неповнолітньог/ньої, відділ керівного районного муніципалітету Ріміні приступить до розрахунку компенсацій. Згодом компенсацію буде виплачено заявнику в порядку, зазначеному ним під час подання заявки.

Modulo di domanda - Форма заявки

Estratto Avviso pubblico - ВИТЯГ ІЗ ГРОМАДСЬКОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

Tabella riferimenti Comuni - Довідкова таблиця муніципалітетів

Elenco Centri Estivi Accreditati - список літніх таборів

 

Procedure collegate all'esito

Si informa che con Determinazione dirigenziale n. 2335 del 21/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli esiti delle istruttorie delle istanze presentate, e più precisamente:

1) Elenco distrettuale delle domande ammesse al contributo

2) Elenco distrettuale delle domande non ammesse al contributo

La documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 viene pubblicata nella presente pagina web, nella sezione "Altri documenti"

Результати проекту заявок на грант

Повідомляємо, що постановою виконавчого комітету № 2335 від 21.09.2022, яка набрала законної сили згідно із законом, затверджено результати розгляду поданих заяв, а саме:

1) Окружний перелік заявок, які підпадають під грант

2) Окружний перелік заявок, які не підпадають під грант

Документація, зазначена в пунктах 1 і 2 вище, опублікована на цій веб-сторінці в розділі «Інші документи».

Altri documenti

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704111
PEC protocollo.generale@pec.comune.rimini.it 
P.iva 00304260409

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - FRONT OFFICE
Piazza Cavour 29 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704704
Email: urp@comune.rimini.it

 

Ultimo aggiornamento

03/04/2023, 08:46